instagram kiddo stories - najlepsze prezenty dla twojego dziecka fanpage kiddo stories - najlepsze prezenty dla twojego dziecka

REGULAMIN

§1  Informacje o sklepie
1. Sklep internetowym kiddistories.com (dalej „Sklep” ) dostępny jest pod adresem strony internetowej www.kiddostories.com i należy do Mai Chojnackiej, prowadzącego działalność gospodarczą:
Cutberry Maja Chojnacka,
ul. Bryniczna 9,
41-200 Sosnowiec,
NIP 6443166760, (dalej „Sprzedawca”/„Administrator”).

2. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem wskazanym powyżej, pod adresem e-mail: hej@kiddostories.com.

 

§2 Definicje
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów kupującego

Kupujący – zarówno konsument, jak i klient

Moment wydania rzeczy – moment, w którym kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kiddostories.com, za pośrednictwem którego kupujący może złożyć zamówienie

Zamówienie – oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym

§3 Warunki ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu. Kupujący może dokonać zakupu produktów przedstawionych na stronach Sklepu, może również skontaktować się ze Sprzedającym w sprawie ewentualnych modyfikacji produktów. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania ewentualnych modyfikacji.

3. Ilość i rodzaj odzieży wystawionej w Sklepie jest zmienny, podlega ciągłej aktualizacji.

4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad.

5. Wszystkie zamieszczone na stronie projekty, treści oraz zdjęcia podlegają prawom autorskim które należą do firmy Cutberry Maja Chojnacka. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione.

6. Zamówienia indywidualne nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

§4 Zawarcie umowy i realizacja
1. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
W celu złożenia zamówienia, kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
• zalogować się do swojego konta w sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji” – nie dotyczy kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
• podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
• zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
• kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Klient powinien zapłacić za produkt w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia, wraz z kosztami przesyłki. W przypadku braku płatności w powyższym terminie, uznaje się że Klient odstąpił od umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy:
– formularz zamówienia został nieprawidłowo lub częściowo wypełniony,
– kwota zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) nie została zapłacona przez Klienta w terminie 5-ciu dni od złożenia zamówienia.

4. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jednak cena aktualna w chwili dokonywania zamówienia jest wiążąca. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu.

6. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:
a. Przelewu bankowego na konto sklepu:
Cutberry Maja Chojnacka
ul. Bryniczna 9 
41-200 Sosnowiec
66114020040000390276530602 mBank
b. Za pomocą systemu płatniczego Przelewy24

7. Koszt przesyłki ponosi kupujący. 

8. Wysłanie produktu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w terminie najdłuższym z określonych na kartach produktów. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy 1-2 dni.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia.

10. W niektórych przypadkach (np. braku dostępności produktu) czas dostawy może zostać wydłużony (o czym sprzedawca poinformuje klienta mailowo).

11. Zakupiony przedmiot jest wysyłany wraz z dokumentem sprzedaży na wskazany przez Kupującego adres.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy oraz reklamacje produktów
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Zwroty.
• Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Warunkiem przyjęcia towaru do zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów jego użytkowania.
• Uwaga: zwrotowi nie podlegają ubrania wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano jakichkolwiek zmian.
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego.
Formularz powinien zostać dostarczony sprzedawcy mailowo lub listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru).
• Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia sprzedającego. Towar musi zostać odesłany wraz z dowodem zakupu na adres:
Cutberry Maja Chojnacka
ul. Bryniczna 9
41-200 Sosnowiec
• Zwrot towaru następuje na koszt kupującego.
• Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez kupującego zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
• Dane dotyczące konta bankowego, na które mają być przesłane pieniądze, powinny zostać zawarte w formularzu zwrotu.

3. Reklamacje.
• Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
• Kupujący ma prawo zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności. Później jego prawo wygasa. Sklep odpowiada za niezgodność produktu jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu.
• Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą. Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy przesłać bezpośrednio na adres: Cutberry Maja Chojnacka
ul. Bryniczna 9
41-200 Sosnowiec
.
• Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół uszkodzeń,zawierający szczegółowy opis uszkodzeń podpisany przez pracownika firmy kurierskiej.
• Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może:
-żądać wymiany produktu na wolny od wad,
-żądać usunięcia wady,
-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
-złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
• Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
• Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
• Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
• Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nie istotna.
• Uszkodzenia wynikłe na skutek normalnego znoszenia ubrań, uszkodzenia fizyczne (np. rozdarcia, pęknięcia) oraz uszkodzenia wynikłe wskutek niezgodnego z zalecanym sposobem konserwacji (prania) nie podlegają reklamacji.
• Koszty wymiany lub naprawy wady ponosi sprzedający. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady produktu koszty zwrotu ponosi sprzedający.

 

§7 Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.

3. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu . Zamówienia złożone przed tym terminem realizowane są na dotychczasowych zasadach.

4. Powstałe spory związane z korzystaniem ze sklepu, strony będą starały się rozwiązywać w drodze porozumień.

5. W sytuacji gdy porozumienie nie będzie możliwe spór zostanie poddanym pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.

6. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

instagram kiddo stories - najlepsze prezenty dla twojego dziecka fanpage kiddo stories - najlepsze prezenty dla twojego dziecka

produkty

zakupy

kiddo